ua en

1.Калуцкий И.Ф. Экономическая эффективность использования низкосортной древесины и вторичного сырья на Выгодском лесокомбинате. Сборник докладов Всесоюзной конференции: Москва: ВНИИПЭИ-леспром.-1984.-С.36-39.

 

2.Калуцкий И.Ф. Кто рубит тот и выращивает. ЭКО.- Новосибирск.- № 9.- 1984.-С.12.

 

3.Калуцкий И.Ф. Осваиваем низкосортную древесину и вторичное сыре. Лесная промышленность.- Москва.- № 12.-1984.- С.12-14.

 

4.Калуцкий И.Ф.Организация производства чистовых заготовок на базе лесопильных предприятий с полной переработкой отходов древесины. Сборник: "Совершенствование ресурсо-сберегающих технологий и охрана окружающей среды лесопромышленных предприятий". Киев.-УкрНИИНТИ.-1984.-С.22-26.

 

5.Калуцкий И.Ф.Организационные и экономические основы повышения эффективности комплексного использования лесосырьевых ресурсов (на примере лесокомбинатов Карпатского региона). Автореферат канд. диссертации.-Львов.-1984.- с 26.

 

6.Калуцкий И.Ф.Комплексное использование древесного сырья и внедрение безотходной технологии на Выгодском лесокомбинате. Сборник: "Комплексное использование древесного сырья и внедрение безотходной технологии в лесной промышленности". Тезисы докладов на Всесоюзной конференции. ВНИИПЭИлеспром. -Москва.- 1985.-С.48-50.

 

7.Калуцкий И.Ф. Комплексное использование древесного сыря и внедрение безотходной технологии на Выгодском лесокомбинате. Тезисы докладов научно-технической конференции. Ивано-Франковск. 1985. -С.23-24.

 

8.Калуцкий И.Ф. Основные направления экономии сырьевых, материальных и топливо-энергетических ресурсов в Выгодском лесокомбинате. Тезисы докладов науч. тех. конф. "Научно-технический прогресс и техническое перевооружение предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности в двенадцатой пятилетке".-Ивано-Франковск. -ПКТИ.- 1987.-С.143-144.

 

9.Калуцкий И.Ф. Развитие лесного комплекса Прикарпаття в новых условиях хозяйствования. Материалы Всесоюзной научно-технической конференции "Комплексные лесные предприятия в новых условиях хозяйствования".- Москва.-. ВНИИлеспрома.-1989.- С.56-61.

 

10.Калуцький І.Ф. Інтегрування лісового комплексу Українських Карпат в міжнародний ринок. Економіка України в умовах державної незалежності. Матеріали науково-практичної конференції. -Львів. 1992. -С. 93-101

11.Калуцький І.Ф. Іванюк А.П. Деякі аспекти природи вітровалів (на прикладі лісів Делятинського лісокомбінату). -Львів: УкрДЛТУ, 1994. -12 с.

12.Калуцький І.Ф. Вплив вітровалів на зміну сортиментної структури деревостанів. Науковий вісник: 36. наук.-техн. пр.-Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів: УкрДЛТУД 1996. Вип. 5,- С.114-117.

13.Калуцький І.Ф.Вплив вибіркових санітарних рубок на вітровальність лісу в умовах північно-східного мегасхилу Українських Карпат. Науковий вісник:3б.наук.техн. пр.-Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів: УкрДЛТУ, 1996.-Вип.5.- С.117-121.

14.Калуцький І.Ф.Вплив лісових доріг на вітровальність лісу. Науковий вісник: 36.наук.техн.пр.-Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів: УкрДЛТУ, 1996. Вип.5.- С.121-124.

 

15.Калуцький І. Павлик С. Методика визначення ресурсів і нектаропродуктивності медоносних лісових насаджень України. Івано-Франківськ: Лік.-1996.-83 с.

16.Калуцький І.Ф.Перманентність і прогнозування вітровалів. Науковий вісник: 3б.наук.техн.пр.-Львів:УкрДЛТУ, 1997.-Вип.7. С.18-22.

17.Калуцький І. Ф. Вплив будівництва доріг та інших господарських

заходів на вітровальність лісу в Карпатах.//Науковий вісник: 36. наук. техн. пр.-Львів Укр.ДЛТУ, 1998.-Вип.9.-С. 6-11.

18.Калінін М.І., Калуцький І.Ф., Іванюк А. П. Вітровали в гірських та передгірських регіонах Українських Карпат.(монографія)-Львів: Компанія «Манускрипт», -1998.-208с.

19.Калуцький І.Ф. Вітровали     на    північно-східному  макросхилі  Українських   Карпат. (монографія)-Львів:  Компанія    «Манускрипт», -1998. -208с.

20.Калуцький І.Ф. Іванюк А.П. Проблеми лісовідновлення на вітровально -буреломних площах.//Тези міжнародної конференції "Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва". -Львів: Укр.ДЛТУ, 1999.-С.65-66.

 

21.Калуцкий И.Ф. Иванюк А. П.Влияние сплошных рубок, проходных рубок и прореживаний на ветровальность леса.//Материалы Всеросийской научно-технической конференции "Повышение технического уровня машин лесного комплекса. -Воронеж. 1999.- С.З0-33.

22. Калуцький І.Ф. Іванюк А П. Вітровальність деревостанів в основних типах лісу в Горганах.//Тези міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва".-Львів: Укр. ДЛТУ, -1999.- С.65.

23.Калуцький І.Ф. Значення лісогосподарських заходів у формуванні вітровалів лісу.// Тези міжнародної конференції "Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва".-Львів: Укр.ДЛТУ,-1999.-С.64.

 

24.Калуцький І.Ф.,Іванюк А.П. Особливості впливу висоти місцевості над рівнем моря на формування вітровалів лісу.//Науковий вісник :- Зб.наук.-техн. пр.-Дослідження охорона та збагачення біорізноманіття.-Львів:УкрДЛТУ, -1999.-Вип.9.9.-С.223-226.

25.Калуцький І. Ф.Калінін М.І. Іванюк А.П.Особливості формування вітровалів у лісах Українських Карпат.// Науковий вісник: 36. наук. техн. пр. -Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. -Львів: УкрДЛТУ, -1999.-Вип.9.7.-С.200-205.

 

26.Калуцький І.Ф.Вплив макроатмосферних явищ на вітровальність лісу.// Лісовий і мисливський журнал.-1999.-№2-3.-С.22.

 

27.Калуцький І.Ф. Іванюк А.П. Вітровали лісу в Горганах. //Науковий

вісник: 3бірник науково-технічних праць.-Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття. -Лвів:Укр.ДЛТУ,-1999.-Вип.9.9.-С.227-229.

28.Калуцький І.Ф. Прогнозування вітровалів.//Лісовий і мисливський журнал.-1999.-№1.-С.15.

29.Калуцький І Ф. Методика еколого-економічної оцінки  вітровалів.// Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук.-техн.пр.-Лісівництво.- Київ:НАУ,-1999,-Вип.17.-С 97-101.

 

30.Калуцький І.Ф. Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат. Автореферат док. дисертації. -Львів. 1998.-39с.

31.Калуцький І.Ф.Іванюк А.П. До питання про періодичність вітровалів лісу в Карпатах.//Науковий вісник:3б. наук.-техн.пр. - Лісівницькі дослідження в Україні.-Львів:УкрДЛТУ,1999.-Вип. 9.10.-с.123-127.

32.Калуцький І.Ф. Вітровали в Карпатах і технологія розробки вітровальної деревини. // Науковий вісник: 3б.наук.-техн.пр.Лісовий комплекс напередодні XXI століття: освіта, наука, виробництво .-Львів: Укр.ДЛТУ, -1999  Вип. 9.6 -С.49-52.

33.Калуцький І.Ф, Нова концепція визначення еколого-економічного значення вітровалів.//Праці наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Екологічний збірник.-Львів,-1999.-Т.З.-С. 132-135.

34.Калуцький І.Ф. Відновлення лісів на  генетико селекційній основі. // Лісовий і мисливський журнал -2000, № 2.-С. 10-11.

35.Калуцький І.Ф. Принципи  районування території Українських Карпат за ступенем вітровалонебезпечності.// Зелені Карпати -Рахів, -2001 №2 -С.66-67

36.Калуцький І.Ф. Особливості впливу висоти місцевості над рівнем моря на формування вітровалів лісу.//Зелені Карпати  -Рахів  -2001 №1-С.64-65.

37.Калуцький І.Ф. "Зелене багатство Прикарпаття." Деревообробник. Львів. 05.02.2002.-С. 6.

 

38.Калуцький І.Ф. Сучасний стан лісових екосистем Івано-Франківської області та перспективні напрями розвитку лісового господарства.// Матеріали науково-практичної конференції. Ужгород, -2002. –С.16-18.

39.Олійник Р., Калуцький І., Коляджин І. Проблеми лісоуправління в

Карпатському  регіоні  та  основні  напрями  екологізації лісогосподарювання. Міжнародна конференція . -Мукачево -2003. С. 8-9.

 

40. Калуцький І.Ф. Лісівник, науковець, громадянин. / Калуцький І.Ф., Олійник Р.Р. Наукові праці ЛАНУ. Зб. наук. праць.  – Львів : „Львівська політехніка”. – 2003. - № 2. – С. 20. 

 

41.Калуцький І.Ф. Стихійне лихо чи помилки лісівників?// Лісовий і мисливський журнал –  2004,  № 1 –С. 5-6.

42.Калуцький І.Ф. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Рекреаційні комплекси" для студентів спеціальностей  "туризм" і "готельне господарство". Івано-Франківськ.-Лік. -2004.- 19с.

43.Калуцький І.Ф. Голубчак О.І Екологічні проблеми лісів Івано-Франківщини. // Науковий вісник. Укр. ДЛТУ. -Львів. -2004.  Вип.. 14.3 -С. 247-252

44.Калуцький І.Ф. Конспект лекцій "Основи екології" для студентів не біологічних спеціальностей..-Івано-Франківськ.-Лік.-2004. -159с.

45.Калуцький І.Ф., Олійник Р.Р., Попков М.Ю., Брежнєв В.М., Олійник В.С., Чернявський М.В., Гвоздик П.О. Нова еколого-економічна стратегія лісокористування  для Українських Карпат // Науковий вісник УкрДЛТУ. Вип.. 14.-Львів, 2004.-С.47-51.

46.Калуцький І.Ф. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Основи екології» для студентів не біологічних спеціальностей. Івано-Франківськ. Лік..-2004.-49 с.

47.Калуцький І.Ф. Збереження стабільності сучасного екологічного стану лісових екосистем. Проблеми і перспективи.// Наукові вісті. Галицька академія  Івано-Франківськ.-2004, -С. 129-138.

48.Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Делятинського держлісгоспу / Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Польова Л.В. – Івано-Франківськ : 2004, – 143с .

49.Калуцький І Ф. Лісівничо-екологічна суть вітровалів та методологія її пізнання.// "Наукові основи ведення сталого лісового господарства". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Укр. Гір. ліс м. Івано-Франківськ. -2005.- С. 129-132.

50.Калуцький І.Ф. Рекомендації щодо рекреаційного освоєння земель лісового фонду Осмолодського держлісгоспу / Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Польова Л.В. – Івано-Франківськ : 2005, – 210с.

51. Лісівничо-екологічний аналіз впливу інфраструктури туристичного комплексу „Буковель“ на ліси Поляницького лісництва Ворохтянського держлісгоспу Івано-Франківської області / Калуцький І.Ф., Криницький Г.Т., Третяк П.Р. – Львів : – 2005, – 128с. 

52. Калуцький І.Ф.  Зелені собори В.Ф. Вереса. / Буджак М.М. А справи передусім.  Місто НВ. Івано-Франківськ : – 2006, – С. 36 – 47.

 

53. Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Лісівничо-екологічний аналіз впливу будівництва рекреаційних комплексів в Карпатах. (на прикладі рекреаційного комплексу "Буковель"). Наукові вісті.-матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону". -Івано-Франківськ.-2006. С.56-64.

 

54.Калуцький І.Ф. Окремі проблеми біоценозів гірсько-лісових екосистем Карпат. Екологія. Проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства.-Івано-Франківськ.-2006.-С.121-123.

 

55.Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Особливості покращення рекреаційного використання лісових ландшафтів Прикарпаття.-Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць. Вип.. 16.2.-Львів.-2006.-С 12-19.

56. Визначення впливу створення рекреаційного комплексу „Буковель“ на ліси Ворохтянського держлісгоспу та розробка рекомендацій щодо стабілізації екологічної ситуації. / [І.Ф. Калуцький, А.М. Гаврусевич, А.П. Іванюк, Запоточний М.М. та інші.] – Івано-Франківськ : – 2006,– 214с.

 

 

57. Калуцький І.Ф. Голубчак О.І. Особливості ведення лісового господарства в рекреаційних лісах і проблеми рекреаційного лісокористування.//Наукові праці ЛАНУ №3.-Львів.-2006. С. 39-42.

 

58. Kalucki Ivan, Krynyckyj Grygorij:  Wplyw infrastruktury osrodkow kurortow  narciarskich na stan karpackich lasow. Zbior materialow pokonferencjnych.  Gdansku. -2006. С. 81-87.

 

59. Калуцький І.Ф., Осташук Р.В. Шляхи зменшення наслідків шкідливого впливу вітровалів на стан лісових насаджень в Карпатах.// Матеріали науково-практичної конференції. –Надвірна. "Фоліант"-2006.-С.74-77.

 

60. Калуцький І.Ф. Спільна робота гірських шкіл та лісогосподарств з оптимізації рекреаційного лісокористування.// Науково-методичний журнал  "Гірська школа Українських Карпат" № 1.-"Місто НВ". -Івано Франківськ. -2006.-С. 86-90.

 

61.Калуцький І.Ф. Осташук Р.В. Особливості ведення лісового господарства в умовах підвищеної вітровальності лісу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (том ІІ). Івано-Франківськ. -2006.- С.75-79.

 

 

62. Проблеми і перспективи рекреаційного лісокористування у ДП Вигодське лісове господарство / Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Запоточний М.М. – Івано-Франківськ :– 2007, – 210с.

 

63.Калуцький І.Ф., Криницький Г.Т., Гаврусевич А.М., Іванюк А.П. Чинники формування вітровалів та підвищення біологічної стійкості насаджень у зоні впливу рекреаційного комплексу „Буковель“. Наук. вісник НЛТУ України: Зб. Наук. праць. – Львів: НЛТУУ, Вип. 32. – 2006. – С. 20 – 27.

 

64. Калуцький І.Ф., Олійник В.С. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту). (монографія). Камула.-Львів.-2007.-240 с.

 

65.Калуцький І.Ф., Запоточний М.М.Значення лісів для розвитку рекреації і туризму. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах“. Рахів.-2007. – С. 141-146.

 

66.Калуцький І.Ф. Цілющий подих „зеленого друга”./ Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Всеукраїнський екологічний науково-популярний журнал „Зелені Карпати”. – Рахів.. – 2007, № 1-2. – С.25-26.

 

67. Калуцький І.Ф. Ліс для рекреації та туризму. Матеріали міжнародного українсько-польського наукового семінару „Туристична освіта України в європейському вимірі“. Івано-Франківськ-Яремче. -2007. - С.49-54.

 

68. Калуцький І.Ф. Наукові основи геоінформаційних технологій та створення лісової інформаційної системи для ДП Ворохтянське лісове господарство / Калуцький І.Ф., Іванюк А.П., Часковський О.Г. – Івано-Франківськ :– 2007, – 62.

 

69. Калуцький І.Ф. Підготовка спеціалістів лісогосподарського профілю – запорука збереження та примноження лісових багатств краю. // науково-методичний журнал "Гірська школа Українських Карпат" № 2-3. „Симфонія форте“. – Івано-Франківськ. – 2007. – С. 118-121.

 

70. Калуцький І.Ф., Гаврусевич А.М., Іванюк А.П. Підвищення вітростійкості деревостанів у високогірному пасмі смерекових лісів Українських Карпат. Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук. праць. -Львів: НЛТУУ, Вип. 17.7.-2007.-С.52-55.

 

71. Калуцький І.Ф. Лісові біоценози Українських Карпат, проблеми їх збереження та сталого розвитку. / І. Калуцький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6 – С. 55 – 60.

 

72. Калуцький І.Ф.Рекреаційні гірські ліси на Івано-Франківщині та особливості ведення господарства в них. / Калуцький І.Ф., Гаврусевич А.М., Іванюк А.П., Запоточний М.М. Наук. вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів: НЛТУУ, Вип.. 19,5 – 2009 – С.49 – 54.

 

73. Калуцький І.Ф. Рекреаційний комплекс „Буковель“ його вплив на лісові екосистеми та моніторинг виконання попереджувальних і захисних заходів / Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. – Івано-Франківськ :– 2009, – 81с.

 

74. Калуцький І.Ф. Ощадливе використання лісів Карпат для рекреації один із способів їх збереження. / Калуцький І.Ф. Матеріали міжнародної конференції „Рекреаційний потенціал Прикарпаття історія, сучасний стан перспективи.“  - Івано-Франківськ.: Фоліант: - 2009, - С. 142 – 150.

 

75. Калуцький І.Ф. Використання школою можливостей державних природо-заповідних закладів для формування природоохоронної свідомості та екологічного виховання учнів гірських шкіл. / Калуцький І.Ф. „Гірська школа Українських Карпат“ науково-методичний журнал № 4-5. – Івано-Франківськ: „ЛІК“: - 2009, - С.235-238.

 

76. Калуцький І.Ф. Лісове господарство в Українських Карпатах: історичний аспект і перспективи сталого розвитку. / Калуцький І.Ф. „Карпати: людина, етнос, цивілізація.“ науковий журнал з проблем карпатознавства № 2 – Івано-Франківськ : Плай. 2010, – С 206-214.

 

77. Калуцький І.Ф. Лісовому господарству міцний науковий фундамент / І.Ф. Калуцький. Лісовий і мисливський журнал № 5-6 – Київ. 2010, – С. 11.

 

78. Калуцький І.Ф. Використання рекреаційного потенціалу гірських лісів для розвитку туризму. / І.Ф. Калуцький. Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 2 : Матеріали науково-практичної конференції „Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комплексом Прикарпаття”  - Івано-Франківськ – Яремче : Фоліант, 2010. – С. 112 – 118.

 

79. Калуцький І.Ф. Лісове господарство та перспективи сталого розвитку. / Калуцький І.Ф., Осташук Р.В. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук. – тех. Праць. – Львів : РВВННТУ. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 8 – 17.

 

80.Калуцький І.Ф. Спогади. / Калуцький І.Ф. Лісівник Юрій Юркевич: життя віддане Карпатам. – Львів: Гриф Фонд, 2011. – С. 23 – 34.

 

81. Калуцький І.Ф. Проблеми збереження біоценозів гірсько-лісових екосистем Український Карпат. / Калуцький І.Ф. Наукові вісті (спец. випуск) «Галицька академія, матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Еолого-економічні проблеми Карпатського євро регіону» - Івано-Франківськ. – 2011. – С. 244 – 247.

 

82. Калуцький І.Ф. Лісове господарство Українських Карпат, реалії і перспективи. / І.Ф. Калуцький, В.І. Парпан, В.С. Олійник, В.Л. Коржов, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик. РВ «Ділова Івано-Франківщина». «УКРПОЛ» – Івано-Франківськ. – 2011. – С. 42 – 63.

 

83. Калуцький І.Ф. Методи та шляхи розширення рекреаційних властивостей карпатських лісових екосистем. / Калуцький І.Ф., Семків В.П. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3 Матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону»  - Івано-Франківськ – Яремче – 2011. – С. 174 – 186.

 

84. Калуцький І.Ф. Проблеми збереження гірських лісів в умовах інтенсивного розвитку рекреації на Прикарпатті. / Калуцький І.Ф.,Запоточний М.М., Осташук Р.В. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.13. – С. 8 – 17.

 

85. Калуцький І.Ф. Лісівничо-екологічна суть вітровалів та методологія її пізнання. / Калуцький І.Ф. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С.48 – 53.

 

86. Калуцький І.Ф. Рекреаційні і оздоровчі функції лісів Івано-Франківщини, проблеми їх розширення та вплив на розвиток туризму / Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ. «Фоліант». – 2012. – Вип.1. – С.72 – 78.

 

87. Калуцький І.Ф. Рекреаційне лісокористування на Прикарпатті, резерви його розвитку і використання. / Калуцький І.Ф. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ. «Фоліант». – 2012. – Вип.2. – С. 51 – 60.

88. Калуцький  І.Ф. Інтенсивне рекреаційне використання окремих природо-заповідних об’єктів та заходи по їх збереженні / Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Наукові вісті № 1(20) 2012. ПНЗ Галицька академія, - Івано-Франківськ. – 2012. – С. 135 – 143.

 

89. Калуцький І.Ф. Підвищення стійкості природо-заповідних об’єктів до інтенсивних рекреаційних навантажень (на прикладі пам’ятки природи "Скелі Довбуша") / Калуцький І.Ф., Запоточний М.М. Наукові праці ЛАНУ № 10.– Львів. – 2012. – С. 160 – 165.

 

90. Калуцький І. Ф. Стратегічні орієнтири організації ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. / І.Ф. Калуцький, В.М. Якубів, М.І. Бесенюк. Іноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал №2 (40). – Хмельницький. – 2013. С. 53 – 55.

 

91. Калуцький І.Ф. Модернізація аграрних підприємств. / І.Ф. Калуцький, П.Є. Матковський. Економіка та управління національним господарством. Сталий розвиток економіки . Всеукраїнський науково-виробничий журнал №1(18) – Тернопіль. – 2013. С. 15 – 17.

 

92. Калуцький І.Ф. Покращення рекреаційно-туристичної атрактивності лісів Прикарпаття / Калуцький І.Ф. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму.  – Івано-Франківськ. "Фоліант". – 2013. – Вип.1 (3). С. 84 – 93.

 

93. Калуцький І.Ф. Екологічність туризму – шлях до збереження рекреаційних ресурсів / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська, В.П. Семків Рекреаційний потенціал Прикарпаття. Івано-Франківськ. "Фоліант". – 2013. – Вип. 4. С.84 – 88.

 

94. Калуцький І.Ф. Теоретико-методогічні проблеми українського етнотуризму в контроверсіному баченні науковців / О.І. Дутчак, І.Ф. Калуцький // Гілея: науковий вісник: зб. Наук. Праць / [гол. Ред. В.М. Вашкевич].-К., 2013 – Вип.73 (№6).- С.64-66.

 

95. Калуцький І.Ф. Рекреаційно-оздоровчі лісові ресурси Івано-Франківщини та шляхи покращення їх використання / І.Ф. Калуцький  „Гірська школа Українських Карпат“ науково-методичний журнал № 10. – Івано-Франківськ:. „ЛІК“. – 2013, – С. 176 – 178.

 

96. Калуцький І.Ф. Громадське будівництво. / І.Ф. Калуцький Навчально-методичний посібник.  – Івано-Франківськ:. КП ФІРМА "ЛІК".  – 2014, - 60с.

 

97. Калуцький І.Ф. Інженерне обладнання будівель. / І.Ф. Калуцький Навчально-методичний посібник.  – Івано-Франківськ:. КП ФІРМА "ЛІК".  – 2014, - 68с.

 

98. Калуцький І.Ф. Рекреаційні комплексу світу. / І.Ф. Калуцький , Л.В Ковальська Навчально-методичний посібник.  – Івано-Франківськ:. КП ФІРМА "ЛІК".  – 2014, - 72 с.

 

99. Калуцький І.Ф. Географічні акценти Карпатської дестинації. / І.Ф.Калуцький, Л.В.Ковальська "Карпатський край Наукові студії з історії, культури, туризму".- -Івано-Франківськ . № 1 (4) ФОП Кушнір Г.М. – 2014, - С224 – 238.

 

100. Калуцький І.Ф. Рекреаційний потенціал для створення геопарків у межах Українських Карпат. / І.Ф. Калуцький, Л.В.  Ковальська // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції / Ред. Л.З. Скакун, І.М. Бубняк. – Львів: НВФ "Карти і атласи", 2014. – С.51 – 54.

 

101. Калуцький І.Ф. Методичні рекомендації з написання дипломних робіт спеціальності 7.14010301 (спеціаліст) та 8.14010301 (магістр) "туризмознавство" / В.С. Великочий, Л.В. Ковальська, Л.В. Чорна, Г.М. Гуменюк , С.М. Філюк, Н.І. Остапюк, П. П. Вичівський, А.П. Зарічняк. – Івано-Франківськ: "НАІР", 2014. – 36с.