ua en

Жерноклеєв Олег Станіславович

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

Монографії: 

Жерноклеєв О. Українська соціал-демократична партія (1899–1918). – Івано-Франківськ, 1997. – 104 с. 

Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис історії (1899–1918). – К.: Основні цінності, 2000. – 168 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 28956 від 29.05.2009 р.) 

Жерноклеєв О., Райківський І. Лідери західноукраїнської соціал-демократії. Політичні біографії. – К.: Основні цінності, 2004. – 283 с.

Жерноклеєв О. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890–1918 рр.). – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – 536 с.   (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 27171 від 12.01.2009 р.)

Жерноклеєв О. Третій чин. Миряни в католицьких чернечих спільнотах: нариси історії.  Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. - 232 с. (2-й наклад - 2015 р.). 

Розділи у колективних монографіях: 

Ідея соборності у програмах галицько-українських політичних партій у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Соборність України: історія і сучасність / За ред. В. І. Кононенка, М. В. Кугутяка. – Івано-Франківськ: “Плай”, 1999. – С. 53 – 63.

Національні меншини на західноукраїнських землях в складі Австро-Угорщини // Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних  досліджень НАН України, 2000. –  С. 41 – 55.

Сторінки історії // Прикарпатський університет: здобутки і перспективи / Відповід. ред. В.І. Кононенко. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2000. – С. 18 – 46.

Ідеї державної незалежності та соборності України в суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Історія. / Кер. авт. колективу й відповід. ред. Олександр Карпенко. – Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. –  С. 42 – 61.

Перша світова війна і національно-політичні відносини // Там само. – С. 61 – 72.

Під владою Австро-Угорської імперії (1772–1918) // Прикарпаття: спадщина віків / Голов. ред. М.Кугутяк. – Львів: Манускрипт-Львів, 2006. – С. 190 – 239. (у співавторстві з І.Райківським і В.Марчуком).

Етносоціальний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія / Автор ідеї, гол. ред. і кер. авт. кол. М.Кугутяк. – Львів–Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. – С. 23–118 (у співавторстві з І.Монолатієм, М.Вітенком).

Також співавтор монографій: 

Згромадження Воплоченого Слова: чверть століття місіїу світі, 1984–2009 / Автор ідеї та наук. ред. О.Жерноклеєв, гол. ред. с. М. Розп’яття Вандишева. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2009. – 128 с. (у співавторстві з сс. М. Розп’яття Вандишевою, М. Зарваницькою Бурбою, оо. Фернандо Браво, Йосафатом Бойком та ін.).

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область / ред. рада вид. В.Г.Кремінь (гол.) [та ін.], редкол. тому: Б.К.Остафійчук (гол.), В.І.Кононенко (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 335 с. (Підрозділ 1.1 Основні віхи історії Прикарпаття (до 1939 року). – С. 21–42 – у співавторстві з І.Райківським, М.Сигидиним та ін.).

Покуття: Історико-етнографічний нарис / Автор ідеї та кер. авт. кол. В.Марчук, гол. ред. А.Королько. – Львів: Манускрипт-Львів, 2010. – 456 с. (у співавторстві з О.Добржанським, А.Корольком, І.Райківським та ін.).

Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2010. – 336 с. (у співавторстві). 

Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / Керівник авторського колективу, головний редактор В.Великочий. – Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. (у співавторстві).

 Історія Івано-Франківська в ХХ – на початку ХХІ ст. До 350-річчя міста Івана Франка / Колективна монографія за редакцією В.Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2012. – 336 с.

 Жива парафія: Літопис парафії Святих Рівноапостольних Кирила і Методія в Івано-Франківську (Крихівцях) / Упорядн. : Любов Соловка, Павло Баланюк, Олег Жерноклеєв. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – 160 с.

Статті: 

Конституція Пилипа Орлика – важливий документ з історії українського козацтва // 500-річчя українського козацтва і Галичина: Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції. – Івано-Франківськ: Облвидав “Галичина”, 1992. – С. 41 – 43.

Витоки українського соціал-демократичного руху в Галичині // Політологічний вісник. – К.: НМК ВО, 1993. – Ч. 1. – С. 132 – 140.

Українська соціал-демократична партія Галичини про ідею національної державності // Українська державність: історія і сучасність. Матеріали Всеукр. наук. конф. – К., 1993. – С. 132 – 134.

УСДП Галичини та утворення ЗУНР // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю Західно-Української Народної Республіки. 1–3 листопада 1993 р.: Матеріали. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 16 – 17.

Письменники – політичні діячі ЗУНР // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю Західно-Української Народної Республіки. 1–3 листопада 1993 р.: Матеріали. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 111 – 113 (у співавторстві з О.Гуцуляком).

Українська соціал-демократична преса в Галичині на початку ХХ ст. (1900 – 1914 рр.) // Доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Українська періодика: історія і сучасність”. – Львів – Житомир, 1994. – С. 27 – 29.

Національна ідея “Молодої України” (1900–1903) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 1997. – №1. – С. 29 – 36.

Взаємовідносини між українською і польською соціал-демократіями в Галичині на початку ХХ ст. // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ: “Плай”, 1997. – С. 69 – 73.

... Жнива великі, та робітників мало ... // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – 1998. – №1(2). – С. 184 (у співавторстві з М. Кугутяком).

Національні меншини на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (1900–1914 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 1999. – Вип. ІІ. – С. 74 – 84.

Україна: уроки історії // Україна: державність, історія, перспективи

(матеріали регіональної наукової конференції). – Івано-Франківськ: “Плай”, 1999. – С. 98 – 107.

Галицька Гуцульщина: етнополітичні процеси і національна ідентичність // Українознавчі студії. – 2000. – Ч. 2. – С. 195 – 204.

Релігійна політика Угорщини в Галичині у першій чверті ХІІІ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип. ІІІ. – 2000. – С. 13 – 18 (у співавторстві з М.Волощуком).

Олександр Юхимович Карпенко: івано-франківський період життя і творчості // Галичина. – 2001. – №5-6. – С. 35 – 42 (у співавторстві з В.Великочим, Л.Волосянко).

Становлення та розвиток соціал-демократичного руху в Галичині на початку ХХ ст. // Українська соціал-демократія і національна державність. Матеріали регіон. наук. конф., присвяченої  100-річчю української соціал-демократії. 15 грудня 2000 р. Івано-Франківськ – Криворівня. – Івано-Франківськ, 2001. – С.20 – 31.

“Товариство приятелів Гуцульщини”  в контексті етнополітики Польщі у 30-ті роки ХХ ст. // Міжнародний науковий конгрес ”Українська історична наука на порозі ХХІ ст.”. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. – Чернівці, 2001. – Т. 2. – С. 270 – 273.

Співпраця української й австрійської соціал-демократії на початку ХХ ст.: досвід історії // Політологічний вісник. – К., 2001. –  №8. – С.90 – 96.

80-річчя доктора історичних наук, професора О. Ю. Карпенка // Укр. іст. журн. – 2002. – №1. – С. 154 – 156.

Українська соціал-демократична партія // Довідник з історії України. А – Я. –Вид. 2-е, доопрацьоване і доповнене. – К.: Генеза, 2002. – С. 949 – 950 ( у співавт. з І.Райківським).

Семен Вітик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 184 – 188 (у співавторстві з І.Райківським).

Семен Вітик: політична біографія // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2001. – Вип. IV-V. – С. 44 – 50 (у співавторстві з І.Райківським).

Юліан Бачинський – засновник і лідер Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 47. – С. 40 – 46.

Зв’язки та співпраця українських соціал-демократів Галичини і Наддніпрянщини на початку ХХ століття // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 48. – С. 38 – 41.

Володимир Старосольський: політичний портрет // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2002. – Вип.VІ. – С. 83 – 100 (у співавторстві з І.Райківським).

Володимир Старосольський: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) // Людина і політика. – 2003. – №5. – С. 135 – 150 (у співавторстві з І.Райківським).

Міжнародна діяльність галицько-української соціал-демократії на початку ХХ ст. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 62. – С. 20 – 25.

Микола Ганкевич (1869–1931): основні віхи життя і громадсько-політичної діяльності // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2003. – Вип.VІІ. – С. 3 – 22 (у співавторстві з І.Райківським).

Ідея національної державності в ідеології польської соціал-демократії Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. – Вип. 3: Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – С. 10 – 14.

Осип Безпалко: сторінки життя і громадської діяльності // Галичина. – 2003. – Ч. 9. – С. 81 – 94 (у співавторстві з І.Райківським).

Політичний портрет Левка Ганкевича // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2004. – Вип. VIII. – С. 9 – 29 (у співавторстві з І.Райківським).

Соціальні питання в програмі австрійської соціал-демократії на початку ХХ ст. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2004. – Вип. 63-65. – С. 48 – 50.

Антін Чернецький (1887–1963): сторінки життя і громадсько-політичної діяльності // Українознавчі студії. – 2002-2003. – Ч. 4-5. – С. 211 – 224 (у співавторстві з І.Райківським).

Співпраця наддніпрянської політичної еміграції в Австро-Угорщині з українською соціал-демократією Галичини та Буковини (1914–1918 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2005. – Вип. 4. – С. 67 – 70 (у співавторстві з С.Адамовичем).

Володимир Темницький: сторінки політичної біографії (До 125-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 68 – 83 (у співавторстві з І.Райківським).

Галицька робітничапартія (1890–1892 рр.) // Галичина. – 2004. – Ч. 10. – С.164–178.

Соціал-демократична партія Галичини і Сілезії у складі австрійського “малого Інтернаціоналу” (1892–1899 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2005. – Вип. ІХ. – С. 48 – 68.

Ставлення національних секцій австрійської соціал-демократії до проблеми соборності України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Україна соборна: Зб. наук. ст. – К., 2005. – Вип. 2. – Ч. 1. – С.93–101.

Від “Молодої України” до “молодого” крила української соціал-демократії: походження, платформа й тактика внутріпартійної опозиції в УСДП (1905–1907 рр.) // Галичина. – 2005. – Ч. 11. – С.139–147.

Соціал-демократизм і націоналізм: полеміка між О.Бауером та Ю.Бачинським (1911–1912 рр.) // Україна соборна: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С.73–80.

Боротьба національних секцій австрійської соціал-демократії початку ХХ ст. за вплив напрофспілки Галичини і Буковини // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – Вип. 11. – С.218–234.

Виникнення і становлення єврейської соціал-демокра­тичної партії Галичини і Буковини (1899–1907 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2006. – Вип. Х-ХІ. – С.89–104.

Особенности еврейского социал-демократического движения в Галиции (конец ХIХ – начало ХХ вв.) // Материалы Тринадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – М.: Академическая серия, Вып. 20, 2006. – С.417–425.

Питання про автономію та поділ Галичини в ідеології польських соціал-демократів початку ХХ ст. // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І.Ф.Кононов. – Луганськ: Знання, 2007. – С.340–347.

Проблеми організаційного становлення масовоїполітичної партії в Галичині початку ХХ ст. (на прикладі польської соціал-демократії) // Галичина. – 2006-2007. – Ч. 12-13. – С. 230 – 237.

Витоки й становлення Третього чину мирян Згромадження Воплоченого Слова УГКЦ // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХІІ-ХІІІ. – С. 58 – 62.

Миряни в чернечих спільнотах (на прикладі Згромадження Воплоченого Слова УГКЦ) // Україна і Ватикан. Серія збірників наук. праць. – Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – Івано-Франківськ – К., 2008. – С. 529 – 535.

Левко Ганкевич – відомий діяч періоду Української революції // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р. / Ред. кол. Смолій В.А., Завальнюк О.М., Реєнт О.П. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С. 213 – 235 (у співавторстві з І.Я.Райківським).

Порфір Буняк: політична біографія // На вівтар історії України. Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В.Грабовецького. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 428–452 (у співавторстві з І.Я.Райківським).

Польська соціал-демократія Галичини і польське питання в період Першої світової війни // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. Львів, 2008. – С. 289–306.

Нове дослідження політичної та парламентськоїактивності українців і поляків Галичини імперської доби // Віче. – 2009. – № 6. – С. 12-14.

Профспілки в структурі та діяльностісоціал-демократичних партій Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – № 3 (50). – С. 100-107.

Про дату заснування Української соціал-демократичноїпартії Галичини й Буковини // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. ХV. – С. 10-14.

Антін Чернецький // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; гол. ред. ради Ярослав Ісаєвич; упорядн.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. – С. 323-346 (у співавторстві з І.Райківським).

[Рец. наВеликочий В. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр. [Монографія] / Володимир Великочий. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, 2009. – 812 с. // Схід. – 2010. – № 1 (101). – С. 114-115.

Національне питання в діяльності польської соціал-демократії Галичини напередодні Першої світової війни (1912–1914 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. ХVІ. – С. 63-68.

Криза тімарної системи в Османській імперії XVI–XVII ст.: причини та наслідки // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 17. – С. 55-61 (у співавт. з А.Живачівським).

Український погляд на геополітику міждержавних і міжнаціональних взаємин в дуалістичній імперії // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Зб. наук. праць. – № 4. – Рівне, 2010. – С. 203–205.

Діяльність Володимира Темницького як головиУкраїнської соціал-демократичної партії у 1917 – 1918 роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 18. – Львів, 2009. – С. 472–481.

Станіслав / Олег Жерноклеєв [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=87

План міста Станіславова (1904 р.) / Олег Жерноклеєв [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=83

План міста Станіславова (1931 р.) / Олег Жерноклеєв [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=86

Разом, але майже окремо. 26 жовтня в “Literatur Cafe” нова презентація Івана Монолатія / Олег Жерноклеєв [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://versii.cv.ua/i/anons/26-zhovtnya-v-literatur-cafe-nova-prezentatsiya-ivana-monolatiya/9856.html

Джерела з історії державно-церковних взаємин у фондах Державного архіву Івано-Франківської області // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. IV. – Галич; Івано-Франківськ; К., 2011. – С. 31–37. (Україна – Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи. Матеріали VМіжнародної наукової конференції (Галич, 26–28 травня 2011 р.).

Історія чернецтва // Матеріали Єпархіального Собору про богопосвячене життя в УГКЦ. Івано-Франківськ, 14-15 лютого 2011 р.Б. / Упорядник о. Йосафат Бойко, ВС. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2011. – С. 39–52.

Відомий вчений та справжня людина // Олександр Юхимович Карпенко : бібліографічний покажчик (до 90-річчя від дня народження) / [упоряд.: О.Б.Гуцуляк, Г.Ю.Пославська; автор передм. О.С.Жерноклеєв]. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 5–7. (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).

Третій чин Згромадження Воплоченого Слова УГКЦ // http://www.mesoeurasia.org/archives/tag/oleh-zhernoklejev

Галицько-українська соціал-демократія в революційних процесах 1917–1918 рр. // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – С. 171–182. 

Станиславів під австрійською владою (кінець XVIII - початок ХХ ст.) // Галичина.    2011. – Ч.18-19. – С. 11–25  (у співавторстві з І.Райківським).

Джерела з історії християнських конфесій у фондах Державного архіву Івано-Франківської області // Галичина.  2011. – Ч.18-19. – С. 283–288.

Вітик Семен // Політична енциклопедія / Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю.Шаповал (заст. голови) та ін. - К.: Парламентське видавництво, 2012. - С. 111-112                      (у співавторстві з І.Райківським).

Скит Манявський: соціум, традиції, виховання // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Науковий журнал з проблем карпатознавства. – 2011. – Ч. 3: Матеріали                     Міжнародної наукової конференції «Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400-річчя заснування» (29-30 вересня 2011 р.). – С. 35–39.

Формування партійної структури польського політикуму в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Карпатський край. – 2012. – № 1. – С. 12-19.

До 60-річчя доктора історичних наук, професора М.В.Кугутяка // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 231-233 (співавтор М. Сигидин).

 Історичні витоки та етапи становлення Третього чину // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / Упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Львів : «Логос», 2013. – Кн. 1. – С. 108-118.

Третій чин у підпіллі: організації мирян греко-католиків на Прикарпатті в 70 – 80-х роках ХХ ст. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2014. – Вип. 5. – С. 75-85.

 Великий Скит у духовному житті Європи епохи бароко (рец. на: Великий Скит у Карпатах: у 3-х т. – Т.1: Патерик Скитський. Синодик / За ред. М.Кугутяка. – Львів: Манускрипт-Львів, 2013. – 726 с.) // Галичина. – 2013. – Ч. 24. – С. 369-372.

 The Third Order in the undergroundlay organizations of the Ukrainian Greek Catholic Church in Precarpathian region in the 1970s-1980s // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National UniversityVol. 1, No. 4 (2014), 73-82.

 Чеські сюжети в історії Української соціал-демократичної партії Галичини й Буковини (1899-1918) // Oriens AliterCasopis pro kulturu a dejiny stredni a vychodni Europy, 1 (2014), 49-64.

 Джерела з історії ЗУНР у фондах Державного архіву Івано-Франківської області / Жерноклеєв О., Соловка Л.// Галичина. – 2014. – Ч. 25-26. – С. 297-305.

Війна в історичній долі австрійського «малого Інтернаціоналу» // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.  2015.  Вип. 26.  С. 140-147.         

Регулярні треті ордени в підавстрійській Східній Галичині на початку ХХ ст. //  Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2017. – Випуск 27. – С. 183-189.

Zhernokleyev Oleg. The Roman Catholic Monastic Orders in Eastern Galicia in the Early 20th Century // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National UniversityVol. 4, No. 2 (2017), 34-40.

 Публікації джерел: 

Макух І. На народній службі: Спогади / Упорядкування та наукове редагування, переднє слово О.Жерноклеєв, В.Великочий. – К.: Основні цінності, 2001. – 572 с.

Чернецький А. Спомини з мого життя / Упорядкування та підготовка тексту, передмова О.Жерноклеєв, В.Великочий. – К.: Основні цінності, 2001. – 168 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. – Т. 2. – Кн. 1 (1939–1945). – Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2009. – 600 с. (колектив упорядників М.Вітенко, Т.Галицька-Дідух, О.Жерноклеєв та ін.).

Там само. – Кн. 2 (1945–1946). – Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2010. – 696 с.

Там само. – Кн. 3 (1947–1957). – Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2011. – 768 с.
 
Там само. - Т. 1. - Кн. 1 (1919 - 1929). - Івано-Франківськ: КПФ "Лік", 2012. -  600 с.

Наукове редагування перекладів: 

Химка Дж.-П. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860–1890) / Пер. з англ. С.Левченка, наук. ред., передмова О.Жерноклеєв. – К.: Основні цінності, 2002. – 328 с. 

 Методичні посібники: 

Історія Азії і Африки в середні віки: плани семі­нарських занять і програмові вимоги. – Івано-Франківськ, 2002. – 30 с.

Історія середніх віків: Програмові вимоги і тес­тові завдання. – Івано-Франківськ, 2002. – 38 с.

Історія Стародавнього Сходу: плани прак­тичних занять та рейтингові питання. – Івано-Франківськ, 2002. – 34 с. (у співавт. з Б.П.Томенчуком).

Плани семінарських занять з нової історії країн Європи і Америки (кінець XV – початок  XX ст.). Методичні рекомендації для студентів спеціальності “Історія”. – Івано-Франківськ, 2008. – 26 с. (у співавторстві з І.Д.Іванцевим).

Нова історія країн Європи і Америки (кінець XV – початок ХХ ст.). Тестові завдання для студентів спеціальності «Історія» (методичні рекомендації). – Івано-Франківськ, 2009. – 92 с. (у співавторстві з І.Д.Іванцевим).

Самостійна робота студентів з курсу «Історія країн Західної Європи і Америки (кінець XV – початок ХХ ст.)». Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Історія». – Івано-Франківськ, 2010. – 91 с. (у співавторстві з С.М.Борчуком, І.Д.Іванцевим, У.Б.Клим’юк).

 
        Газетні публікації, інтерв'ю:    
Час і життя розставлять все на свої місця (інтерв’ю для «Нашої газети+», 2001 р., журналіст – Денис Жарких).
Кирило та Методій // Освітянське слово. – 2004. – 20 травня. – С. 1.
Підсумок 2009 р. Б.: хроніка життя парафії Святих рівноапостольних Кирила і Методія // Парафіяльний вісник. – 2010. – № 4. – С. 4–7.
Святі Кирило і Методій // Парафіяльний вісник. – 2010. – № 6. – С. 2.
Історичні витоки чернецтва // Парафіяльний вісник. – 2010. – № 7. – С. 2.
Науковець і … монах / Автор інтерв’ю – Роман Івасів // Галичина. – 2011. – 31 березня. – С. 15.
Різдвяні свята як перемога над поганством // Місіонери Слова. – 2012. – № 1(13). – С. 3. 
Третій чин як орден покаяння // Місіонери Слова.  2012.  – № 2(14).  – С. 3.
Дзвін - "голос Божий" // Місіонери Слова. - 2013. - № 1(17). - С. 4.
Святі Кирило й Методій: 1150 років від початку місії серед слов'ян // Місіонери Слова. - 2013. - № 4(20). - С. 4.
"Жива парафія": Бог діє через людей // Місіонери Слова. - 2015. - № 1 (27). - С. 6.
Святий Рівноапостольний князь Володимир Великий. До 1000-літньої річниці з дня смерті (1015 - 2015) // Місіонери Слова. - 2015. - № 4 (30). - С. 5.
З історії Хресної Дороги // Місіонери Слова. – 2017. – № 2 (39). – С. 5.
Крехівці: Двір. Первісне гніздо нащадків роду. Містечко // Крихівецька родина. – 2017. – 12 квітня. – С. 3.
Фасії Крехівців та перші прізвища // Крихівецька родина. – 2017. – 13 лютого. – С. 5.
Дорога до Небесної Батьківщини // Місіонери Слова. – 2017. – № 3 (40). – С. 2-4.
Бог зцілює // Місіонери Слова. – 2017. – № 4 (41). – С. 2,7.
Соловка Л., Жерноклеєв О. Крехівці: шість тисячоліть проживання на теренах чи шість століть від першої писемної згадки // Крихівецька родина. – 2017. – 24 серпня. – С. 2.
Жерноклеєв О., Соловка Л. Духовний спадок предків // Крихівецька родина. – 2017. – 24 серпня. – С. 5.