ua en

СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 

МОНОГРАФІЇ

Будник О. Етноекономічна компетенція школяра : монографія / Олена Будник. – Київ-Івано-Франківськ, 2008. – 200 с. http://194.44.152.155/elib/local/877.pdf

Будник О. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика : моногр. / О. Б. Будник. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 484 с.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Будник О.Б. Господарське виховання школярів : науково-методичний посібник / Олена Будник. – Івано-Франківськ, 1998. – 160 с.

Будник О. Підготовка майбутніх учителів до господарського виховання школярів засобами етнопедагогіки : методичні рекомендації / Олена Будник. – Івано-Франківськ, 2004. – 64 с.

Будник О. Етнопедагогіка економічного виховання школярів : науково-методичний посібник / Олена Будник. – Івано-Франківськ, 2005. – 192 с. http://194.44.152.155/elib/local/878.pdf

Будник О. Б. Соціально-педагогічна діяльність учителя початкової школи : навчально-методичний посібник / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук А. Б., 2012. – 212 с.

Будник О. Б. Соціально-педагогічне спрямування змісту професійної освіти майбутніх учителів початкових класів : методичний посібник / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук А. Б., 2013. – 80 с.

Будник О. Б. Технології соціально-педагогічної діяльності в початковій школі : методичний супровід навчального спецкурсу / О. Б. Будник / Педагогічний інститут; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – 64 с.

Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навчальний посібник / О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 152 с

РЕДАГУВАННЯ

Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / за ред. О. Будник. – Київ–Івано-Франківськ, 2009. – 448 с.

Педагогічна практика в початковій школі : посібник / за ред. О. Б. Будник. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2016. – 308 с. Авторський колектив: О. Б. Будник, Л. В. Ілійчук, Н. О. Матвеєва, С. В. Сливка, О. П. Цюняк.

 

РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Будник О. Б. Як використовувати народознавство у формуванні господарської культури школярів? / Олена Будник // Як використовувати народознавство в школі / за заг. ред. чл.-кор. АПН України Скульського Р. П. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 259–316.

Будник О. Народне дитинознавство як засіб діагностики професійних нахилів школярів / Олена Будник  // Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання / за ред. проф. Лисенко Н. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 77–83.

Будник О. Особистісно зорієнтовані технології виховання школяра: етнопедагогічний вимір / Олена Будник  // Українська етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / за ред. В. Кононенка. – Київ–Івано-Франківськ, 2005. – С.204-211.

Будник О. Етнопедагогічні засади економічного виховання школярів / Олена Будник // Українська етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / за ред. В. Кононенка. – Київ–Івано-Франківськ, 2005. – С.393-410.

Будник О. Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до економічного виховання дітей: етнопедагогічний вимір / Олена Будник  // Українська етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / за ред. В. Кононенка. – Київ–Івано-Франківськ, 2005. – С. 462-473.

Будник О.Б. Компоненти народної педагогіки / Олена Будник, Зоряна Нижникевич // Українська етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / за ред. В. Кононенка. – Київ–Івано-Франківськ, 2005. – С. 55-71.

Будник О. Виховний ідеал в історії української етнопедагогічної думки / Олена Будник // Історія української етнопедагогіки : навчально-методичний посібник / за ред. Н. Лисенко. – Київ–Івано-Франківськ, 2005. – С.83–104.

Будник О. Б. Народознавча компетентність особистості: етнопедагогічний аспект аналізу / Олена Будник // Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження / за ред. проф. Н. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 113–121.

Будник О. Б. Організація природоохоронної праці дошкільника: народознавчий контекст / Олена Будник // Етнопедагогічні засади українського дошкілля : навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ, 2008. – С.429–435.

Будник О. Б. Ознайомлення дітей із трудовими традиціями українського етносу / Олена Будник  // Етнопедагогічні засади українського дошкілля : навч.-метод. посібник. – Івано-Франківськ, 2008. – С.421–429.

Будник О.Б. Формування народознавчої компетенції учнів початкової школи: інноваційні педагогічні технології / Олена Будник  // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навчально-методичний посібник / за ред. О. Будник. – Київ–Івано-Франківськ, 2009. – С. 108–149.

Будник О. Розкриття цінностей української народної пісні в контексті ознайомлення молодших учнів з мистецтвом / Олена Будник  // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів : навчально-методичний посібник / за ред. О. Будник. – Київ–Івано-Франківськ, 2009. – С. 368– 377.

Будник О. Оновлення змісту виховання в початковій школі засобами народного гумору / Олена Будник  // Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів : навчально-методичний посібник / за ред. О.Будник. – Київ–Івано-Франківськ, 2009. – С. 377–392.

Будник О. Етнопедагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів у Прикарпатському регіоні / Олена Будник // Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону : навчально-методичний посібник  / за ред. проф. Лисенко Н.В. – Київ-Івано-Франківськ, 2009. – С. 238–294.

Будник О. Пріоритети наступності у вихованні дошкільників і молодших школярів / Олена Будник // Наступність дошкільної та початкової освіти в етнічному вихованні дітей : навчально-методичний посібник / за ред. проф. Лисенко Н.В. – Івано-Франківськ, 2011. – С.49–64.

Будник О. Наступність в етноекономічному вихованні дітей дошкільного й молодшого шкільного віку / Олена Будник // Наступність дошкільної та початкової освіти в етнічному вихованні дітей : навчально-методичний посібник / за ред. проф. Лисенко Н.В. - Івано-Франківськ, 2011. – С. 226–232.

Будник О. Моделювання етновиховного середовища загальноосвітнього навчального закладу / Олена Будник // Формування етновиховного простору навчальних закладів західноукраїнського регіону : збірник наукових праць / за ред. проф. Лисенко Н.В. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 36–47.

Будник О.Б. Інноваційна парадигма формування етновиховного середовища початкової школи / Олена Будник // Освітній простір: стратегії національного виміру : збірник наукових статей / за ред. проф. Н. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 34–45.

Будник О. Теоретичні основи формування етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу / Олена Будник // Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика : навчально-методичний посібник / за ред. проф. Лисенко Н. В. – К., 2012. – С. 43-63.

Будник О. Інтегрування педагогічних засобів у формуванні етнокультурної компетенції дітей середнього шкільного віку / Олена Будник // Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика : навчально-методичний посібник / за ред. проф. Лисенко Н. В. – К., 2012. – С. 250–261.

Будник О. Пріоритети наступності у вихованні дошкільників і молодших школярів / Олена Будник // Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей : навчально-методичний посібник / В.І. Кононенко, Н.В. Лисенко, І.М. Шоробура [та ін.] ; за ред. проф. Н.В. Лисенко. – 2-е вид. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2013. – С. 56-73 (1,1 д.а.).

Будник О. Наступність в економічному вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Олена Будник // Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей : навчально-методичний посібник / В.І. Кононенко, Н.В. Лисенко, І.М. Шоробура [та ін.] ; за ред..проф. Н.В. Лисенко. – 2-е вид. – К. : Видавничий дім “Слово” 2013. – С. 263-269 (0,4 д.а.).

Будник О. Теоретичні основи формування етновиховного простору загальноосвітнього навчального закладу / Олена Будник // Сучасна школа України : етнопедагогічна проекція теорії й практики [Монографія] / За ред. проф. Н.В. Лисенко. – К. : Видавничий дім “Слово” 2013. – С. 40-66 (1,7 д.а.) .

Будник О. Інтегрування педагогічних засобів у формуванні етнокультурної компетенції учнів середнього шкільного віку / Олена Будник // Сучасна школа України : етнопедагогічна проекція теорії й практики [Монографія] / За ред. проф. Н.В. Лисенко. – К. : Видавничий дім “Слово” 2013. – С. 227-238 (0,75 д.а.).

АВТОРЕФЕРАТИ

Будник О. Б. Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Олена Богданівна Будник ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1997. – 24 с.

Будник О.Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореферат дис… доктора педагогічних наук : 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти; Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015. – 42 с. http://eprints.zu.edu.ua/17071/1/aref_Budnik.pdf

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

BudnykO.Education of pupil’s personality in sociocultural environment of modern school, “Scientific Bulletin of Chełm”. – 2016, №1. – P. 133–142 (ERIH+, PBN, POL-index, OAJI, Google Scholar).

 BudnykO. Szkoleniezawodoweprzyszlychnauczycielidodziałnościsocjalno-pedagogicznej: problemochronyzdrowiadzieci // Zeszyty Nauk pedagogicznych, nr 5, Gdańsk, 2015, ss. 41-51, ISSN 1730-7-74.

BudnykO., WasianowyczH. Nauczyciel i jego rola w dydaktyczno-wychowawczym procesie, ScientificBulletinofChełm”. – 2016. – № 2 (авт. 0,3 д.а) (ERIN+, PBN, POL-index, OAJI, Google Scholar).

  BudnykO. Socialandpsychologicalaspectsoffutureteacherstraning : zbornikz medzinarodnej vedeckej konferencie (Poprad 21. – 22. apríla 2016), Słowenia, s. 451-459 (1300s.)

Будник Е. Подготовка будущих учителей к социально-педагогической деятельности в общеобразовательной школе // Социально-педагогическая и медико-психологическая  поддержка развития личности в онтогенезе : сб. м-лов межрунар. научно-практ-  конф., Брест, 19-20 мая 2016 г. / Брест. гос.. ун-т имени А.С. Пушкина ; под ред. И.Е. Валитовой. – Брест : БрГУ, 2016. – 298 с.; С.239–242.

Budnyk O. Ethnic socialization of personality: space of family educational traditions of the XXІ-th century // Wychowanie u początku XXI wieku / Praca zbiorowa pod redakcją: Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Dra Romana Króla. – Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok, 2012. – S. 235-245. http://194.44.152.155/elib/local/881.pdf

Budnyk O. B. Action-technological readiness of future primary school teacher for social and educational activity (based on the results of experimental study) / O. B. Budnyk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (11), Issue: 22, 2014. – P. 6–10. http://lib.iitta.gov.ua/6642/

Budnyk О. Teahers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School / Olena Budnyk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition : Series of Social and Human Sciences. – Vol. 1. – № 2, 3. – 2014. – S. 22–28. (doi:10.15330/jpnu.1.2,3.23-32) file:///C:/Users/Olena/Downloads/jovspnu_2014_1_2-3_5.pdf

Будник О. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах інтегрування до європейського освітнього простору / Олена Будник // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne / red. Dorota Sikora, Piotr Mazur. – Chełm, 2011. – S. 166–173. http://194.44.152.155/elib/local/883.pdf

Будник О. Соціально-педагогічна діяльність учителя: філософський аспект // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – 2013. – Vol. 3. – C. 42–46 :http://www.seanewdim.com. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://scaspee.com/6/post/2013/07/social-and-pedagogical-activity-of-a-teacher-philosophical-aspect-o-b-budnyk.html (0,6 а.а.)/

Будник О. Б. Структурно-функціональний підхід до моделювання системи соціально-педагогічного спрямування професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Будник // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (9), Issue: 19, 2014. – C. 30–34. Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/budnyk_o.b._structural-functional_approach_to_the_modeling_of_the_system_of_social_and_pedagogical_tendency_of_professional_training_of_future_teachers_of_elementary_school.pdf

Budnyk Olena. Ethnic Education of Personality in the Context of European Integration / Olena Budnyk, Tetyana Blyznyuk // Wielokulturowosc – miedzykulturowosc obszarami edukacyinych odniesien / pod redakcja naukova Alicji Szerlag. – Oficyna Wydawnicza “Impuls”. – Krakow, 2005. – S. 17-28.

Будник Е. Б. Формирование творческой личности учителя начальных классов в процессе социально-педагогической деятельности // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития : научные труды международной научной конференции Международной академии наук педагогического образования (Москва, 14-15 марта 2013):  в 2 частях. – Ч. 2. – М. : МАНПО. – Ярославль : Ремдер, 2013. – С. 204-207 (0,4 д.а.).

Будник О. Демократичні цінності сучасного студентства: сутність та особливості формування // Освіта перед викликами та загрозами сучасності / за ред. Н. Лисенко. – Machart, Czech Republic, 2012. – С. 196–204.

Будник Е. Б. Подготовка будущего учителя к педагогическому сопровождению социализации учащихся / Е. Б. Будник // Педагогика и психология : науч.-метод. журн. КазНПУ им. Абая. – Алматы, 2014. – № 3. – С. 63–68.

Будник Е. Б. Социально-педагогическая деятельность учителя как объект философского анализа / Е. Б. Будник // Отечественная и зарубежная педагогика  : журн. Института теории и истории педагогики РАО. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13–25.

Будник Е.Б. Влияние социально-психологических факторов на результаты профессиональной подготовки будущих специалистов // Категория “социального” в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С. 357–362. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

Будник Е. Б. Диагностика мотивационного компонента личностно-профессиональной готовности учителей к социально-педагогической деятельности / Е. Б. Будник // Психология и педагогика ХХІ века: теория, практика и перспективы : сборник статей Международной научно-практической конференции 08 апреля 2014 г. / гл. ред. Широков О.Н. – Чебоксары : ЦНС “Интерактив плюс”, 2014. – С. 20–23. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://interactive-plus.ru/e-publications/collection-20140408.pdf

Budnyk O. National education personality in the context of globalization // Cambridge Journal of Education and Science. – 2015, “Cambridge University Press”. – № 2(14) (July-December). – Vol. VI. – P. 182–188

СТАТТІ у наукових фахових виданнях України,

в т.ч. внесених до міжнародних наукометричних баз даних

Budnyk О. Educational Model of a Modern Student: European Scope / Olena Budnyk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition : Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 2-3(2016), 9-14. (doi:10.15330/jpnu.3.2-3.9-14), http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/article/view/1117/1157

Dubkovetska I., Вudnyk O., Sydoriv S. Implementing Inclusive Education in Ukraine: Problems and Perspectives // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition : Series of Social and Human Sciences. – Vol. 3, No. 2-3(2016), 99-105 (doi:10.15330/jpnu.3.2-3.99-105), http://journals.pu.if.ua/index.php/jpnu/article/view/1132/1171

Будник О.Б. Соціально-педагогічні концепти виховного ідеалу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / гол. редактор Г. П. Шевченко.Cєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – Вип.  3 (66). – С. 41–49, http://oaji.net/articles/2015/690-1451305404.pdf (IndexCopernicusInternational (ImpactFactor: 5,46 foryear 2013); Ulrich'sPeriodicalsDirectory; OpenAcademicJournalsIndex (ImpactFactor: 0,536foryear 2012)

Будник О. Психолого-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів: проблеми підготовки майбутнього вчителя / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 133-139.

Будник О., Минай Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній початковій школі: реалії та перспективи / О. Будник, Ю. Минай // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 84-88 (0,5 а.а., авт. – 0,3).

Будник О.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності: результати експериментального дослідження // Психологія і особистість : науковий журнал. – Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г. С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – 2016. – № 1 (9). – С. 70–82(Журнал індексовано у міжнародних наукометричних базах: ScholarGoogle, Research Bible, IndexCopernicus, OAJI, UlrichswebGlobalSeriasDirectory).

Будник О.Б. Соціально-психологічний контекст підготовки майбутнього педагога // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. № 31. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С.31–47 (IndexCopernicushttp://journals.indexcopernicus.com/++++++++++++++++,p24780928,3.html та CEJSH (THECENTRALEUROPEANJOURNALOFSOCIALSCIENCESANDHUMANITIES)

Будник О. Б., Васянович Г. П. Методологічний аналіз соціально-педагогічної діяльності вчителя / О. Б. Будник, Г. П. Васянович // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – Серія: Педагогіка / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2016. – № 2 (53). – C. 20–26. – ISSN 2078-1687 (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ). – Режим доступу: http://pptp.kubg.edu.ua/images/2016/2/5.pdf

Будник О. Б. Методологічний аспект соціально-педагогічної діяльності / О. Будник // Теорія і практика управління соціальними системами : щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ ”ХПІ”, 2013. – № 4. – С. 72–82. http://library.kpi.kharkov.ua/JUR/TPUSS%202013_4_10.pdf

Budnyk O. The contemporary folklore revival in the mountain schools of the Ukrainian Carpathians: experience and assessment / O. Budnyk, T. Blyznyuk // Гірська школа Українських Карпат. Фахове наук. вид. з пед. наук Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2014. – № 11. – С. 14–19 (авт. 0,3 д. а.). file:///C:/Users/Olena/Downloads/gsuk_2014_11_7.pdf

Будник О. Б. Проблема формування демократичних цінностей майбутніх фахівців / О. Б. Будник // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/6-2_17_2015.pdf

Будник О. Етновиховне середовище педагогічного навчального закладу : теоретико-методологічний аспект / Олена Будник // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2012. – № 5. – C. 175–184. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23988/1/24-175-184.pdf

Будник О. Соціальні аспекти етновиховання молоді в українській педагогіці 1920-х років / Олена Будник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 42. – Ч.1. – С.168-175. http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/42_1/visnuk_21.pdf

Будник О. Соціально-педагогічна діяльність учителя: психологічний аналіз / Олена Будник // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. Психологія і педагогіка. Тематичний спецвипуск “Традиції та новації сучасної освіти в Україні”. – 2013. – № 3/СХІІІ. – С.40–43 – 0,5 д.а. file:///C:/Users/Olena/Downloads/NiO_2013_3_13.pdf

Будник О. Педагогіка здоров’язбереження в сучасній початковій школі  / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. Фахове наук. вид. з пед. наук Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2014. – № 11. – С. 30–33. file:///C:/Users/Olena/Downloads/gsuk_2014_11_11.pdf

Будник О. Соціально-педагогічне спрямування професійної підготовки вчителя початкової школи // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Cоціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. – Київ – Івано-Франківськ : Вид-во НАПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 83-91.(0,5д.а.). http://194.44.152.155/elib/local/890.pdf

Будник О. Філософсько-культурологічні засади етнічної соціалізації як теоретичне підґрунтя її педагогічного розуміння / Олена Будник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – № 3(69). – С. 66-69 (0,5 а.а.). http://eprints.zu.edu.ua/9755/

Будник О. Економічні якості в структурі особистісно-професійних характеристик майбутнього фахівця / Олена Будник // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 3. – С. 66–75 (0,5 а.а.). file:///C:/Users/Olena/Downloads/Pippo_2013_3_8%20(3).pdf

Будник О. Теоретичні концепти професійної підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності в школі І ступеня / О. Будник // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – 2014. – № 2. – С. 49–58. file:///C:/Users/Olena/Downloads/Pippo_2014_2_6.pdf

Будник О. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної діяльності в соціокультурному середовищі гірської початкової школи / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 8–9. – С. 37–40. http://194.44.152.155/elib/local/897.pdf

Будник О. Підготовка майбутнього вчителя до змістово-функціонального моделювання соціально-педагогічної діяльності // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – № 1(18). – 2014. – С. 49–56. http://194.44.152.155/elib/local/889.pdf

Будник О. Прогресивні ідеї професійної підготовки вчителя початкової школи до соціально-педагогічної діяльності в зарубіжних країнах / О. Будник // Обрії : наук.-пед. журн. – 2014. – № 1(38). – С. 8–12. file:///C:/Users/Olena/Downloads/obrii_2014_1_5.pdf

Будник О. Б. Моніторинг особистісно-професійної готовності майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності / О. Будник // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 153–160. http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/10_3/23.pdf

Будник О. Проблема формування виховного ідеалу в історії української етнопедагогічної думки / Олена Будник // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал. – 2012. – № 2 (11). – C. 6–12. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nsod/2012_2/bud.pdf

Будник О. Іван Франко про етновиховання української молоді / Олена Будник // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 47–51.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_12.

Будник О. Б. Інноваційні технології господарського виховання школярів: етнопедагогічний аспект / Олена Будник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 24. – С. 36–39. http://eprints.zu.edu.ua/855/2/FCB62A70.pdf

Будник О. Педагогічний аналіз змісту понять «соціалізація» і «виховання» / О. Будник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч. 3. – С. 69–78. file:///C:/Users/Olena/Downloads/znpudpu_2014_3_11.pdf

Будник О. Соціально-педагогічний дискурс професійної діяльності вчителя / О. Будник // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – № 1.- С.127-135. file:///C:/Users/Olena/Downloads/Pippo_2015_1-2_14.pdf

Будник О.Б. Формування неперехідних вселюдських цінностей у молодших школярів / Олена Будник // Цінності освіти і виховання : науково-методичний збірник / за заг. ред. О. В. Сухомлинської, ред. П. Р. Ігнатенка, Р. П. Скульського, упор. О. М. Павліченка. – К., 1997. – С. 145–149.

Будник О. Б. Психологічні особливості розвитку економічного мислення та їх врахування у процесі господарського виховання школярів / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, психологія, соціологія. – Івано-Франківськ, 1998. – Вип. 2, ч. І. – С. 58–67.

Будник О. Б. Виховання господарської культури школярів / Олена Будник // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 8–11.

Будник О. Б. Соціально-психологічні та педагогічні чинники у вихованні господарської культури дітей / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 1999. – Ч. ІІ, вип. 3. – С. 148–156.

Будник О. Б. Психолого-педагогічні умови реалізації ідеї особистісно зорієнтованого виховання / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун–ту, 2000. – Ч. І, вип. 4. – С. 179–187.

Будник О. Б. Формування особистісних цінностей школярів засобами трудового навчання / Олена Будник, Людмила Степанова // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2000. – Ч. ІІ, вип. 5. – С. 26–32.

Будник О. Б. Психолого-педагогічні засади розвитку економічного мислення школярів / Олена Будник // Обрії : часопис Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – 2000. – №1(10). – С. 31–35.

Будник О. Б. Українська ментальність як домінанта формування виховного ідеалу / Олена Будник, Роман Скульський // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: В-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2001. – Ч. І, вип. 6. – С. 241–249.

Будник О. Б. Проблема формування культури праці в дітей у творчому доробку Софії Русової / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. 5. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 123–126.

Будник О. Проблема виховання загальнолюдських цінностей школяра / Олена Будник // Обрії : часопис Івано-Франківського обласного інституту  післядипломної  педагогічної освіти. – 2001. – № 2(13). – С.34–37.

Будник О. Б. Пріоритетні цінності людини в умовах демократизації постсоціалістичного суспільства / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2002. – Ч. І, вип. 7. – С. 179–186.

Будник О. Проблема підготовки майбутніх учителів до господарського виховання учнів засобами народної педагогіки / Олена Будник  // Проблеми педагогічних технологій : збірник наукових праць Волинського державного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2002. – Вип. 3. – С. 69–75.

Будник О. Б. Народне гумористичне мистецтво як засіб виховання особистісних цінностей школяра / Олена Будник  // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – Вип.VII. – С. 57–64.

Будник О. Б. Домінуючі риси українців у господарсько-економічних вимірах / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2003. – Ч. І, вип. 8. – С. 130–140.

Будник О. Етнопедагогічний досвід соціалізації особистості в контексті її господарського становлення / Олена Будник // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 35. – С. 102–108.

Будник О. Програма господарсько-економічного виховання школярів (1–12 кл.) / Олена Будник // Обрії: Часопис Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2003. – № 2(17). – С. 86–93.

Будник О. Б. Етнопедагогічний досвід формування економічних якостей особистості: методологічний аспект проблеми / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2004. – Ч. І, вип. 9. – С. 123–133.

Будник О. Б. Етнопедагогіка в контексті європейської інтеграції / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХІ – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С.47–56.

Будник О. Трудова соціалізація дітей у сучасній українській сім’ї / Олена Будник // Обрії: часопис Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – 2005. – № 1 (20). – С. 35–37.

Будник О.Б. Особистісно зорієнтовані технології виховання школяра: етнопедагогічний вимір / Олена Будник // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарп. ун-ту, 2005. – Ч. ІІ, вип. 10. – С. 204–211.

Будник О. Економічне виховання особистості в системі компетентнісно зорієнтованої освіти / Олена Будник // Обрії : науково-методичний журнал. – 2006. – № 1.– С. 29–32.

Будник О. Б. Поетичні спроби професора Романа Скульського / Олена Будник // Обрії : науково-методичний журнал. – 2006. – № 2(23). – С. 17–19.

Будник О. Б. Етноекономічна компетенція в контексті забезпечення якості шкільної освіти / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. VIII–XIV. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 129–136.

Будник О. Б. Культивування етнічної культури дітей і молоді в школах української діаспори / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип.VIII–XIV. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 46–55.

Будник О. Б. Формування етнонаціональних цінностей дітей і молоді в умовах української діаспори / Олена Будник // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2007. – №1 (24). –С. 50–57.

Будник О. Б. Теоретичні засади формування народознавчої компететності учнів в умовах гірської школи / Олена Будник // Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. – 2007. – № 2-3.– С. 187–189.

Будник О.Б. Етнічна соціалізація української дитини / Олена Будник // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2007. – № 2 (25).– С. 44–47.

Будник О.Б. Полікультурне виховання в сучасній Україні : проблеми, перспективи / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХVІІ–XVII. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 28–33.

Будник О. Формування народознавчої компетентності дитини : родинні виховні традиції і сучасність / Олена Будник, Любов Назарук // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХІІ–XХІII. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 133–139.

Будник О. Б. Шляхи формування етноекономічної компетенції учнів гірської школи / Олена Будник // Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал. – 2008–2009. – № 4–5. – С. 285–287.

Будник О. Б. Народознавчий аспект педагогічної спадщини Василя Сухомлинського (до 90-річчя від Дня народження видатного українського педагога) / Олена Будник // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2008. – № 2 (27). – С. 68–70.

Будник О. Б. Етнопедагогічна складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Олена Будник  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вип. 27 / редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма ”Планер”, 2009. – С. 49–53.

Будник О. Інформаційний простір як засіб формування полікультурної компетенції учнів / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХVІIІ–XХIX. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С. 8–12.

Будник О. Проблема формування етновиховного середовища загальноосвітнього навчального закладу України / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХХІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 121–129.

Будник О. Етновиховний простір у школах української діаспори: реалії і перспективи / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХХIV. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 97–107.

Будник О. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з учнями в процесі проектної діяльності / Олена Будник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – Луцьк, 2010. – № 14. – С.12–18.

Будник О. Народні здоров’язберігаючі технології в сучасній загальноосвітній школі: реалії та перспективи / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХХV. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 104–110.

Будник О. Народнопедагогічні традиції економічного виховання дітей в українській сім’ї / Олена Будник, Марія Геник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХХVІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 9–13.

Будник О. Моделювання етновиховного середовища в контексті наступності дошкільної та початкової освіти / Олена Будник // Обрії : науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 1 (32). – С. 67–71.

Будник О. Етнокультурна складова змісту професійної освіти майбутніх учителів початкових класів / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХХХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 49–54.

Будник О. Теоретико-методологічні основи проектування етновиховного середовища початкової школи / Олена Будник // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. Спецвипуск до 195-річчя Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського ”. – № 4/C, червень-липень, 2011. – С. 59–63.

Будник О.Б. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського : етнокультурний дискурс / Неллі Лисенко, Олена Будник // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ПП Балюк І.Б., 2011. – Вип.10. – С. 286–289.

Будник О.Б. Проблема професійно-особистісного розвитку майбутніх педагогів у вишах України в умовах інтеґрування до європейського освітнього простору / Олена Будник // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. – Вип. 574. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 12–19.

Будник О. Розвиток креативного мислення учнів шляхом використання інноваційних педагогічних технологій / Олена Будник, Наталія Семенова // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХLІ. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 127-131.

Будник О. Проблема етнічної соціалізації студентської молоді в умовах вищого педагогічного навчального закладу України / Олена Будник // Вища освіта України : теоретичний і науково-методичний часопис Інституту вищої освіти НАПН України. Тематичний випуск “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”. – К., 2012. – № 3 (Додаток 2), т. 1. – С. 113–116.

Будник О. Соціально-педагогічна діяльність учителя: психологічний аналіз / Олена Будник // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. Психологія і педагогіка. Тематичний спецвипуск “Традиції та новації сучасної освіти в Україні”. – 2013. – № 3/СХІІІ. – С.40–43 – 0,5 д.а.

Будник О. Соціально-педагогічне спрямування професійної підготовки вчителя початкової школи // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Cоціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. – Київ – Івано-Франківськ : Вид-во НАПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 83-91.(0,5д.а.).

Будник О. Соціокультурне виховання учнів як складова соціально-педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів / Олена Будник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. L. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – С. 85–91.

Будник О.Б. Моделі соціально-педагогічної діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу / Олена Будник // Професійне становлення особистості : професійно-педагогічний журнал. – № 2, жовтень, 2013. – С. 49-57 (0,8 а.а.).

Будник О. Національне виховання майбутніх педагогів засобами народного гумористичного мистецтва / О. Будник // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. – Вип. 7. – Київ–Полтава, 2014. – С. 126–137.

Будник О. Професійна діяльність Бориса Грінченка: соціально-педагогічний контекст / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12. – С. 54–57.

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Будник О.Б. Традиційна система господарського виховання дітей в українській родині / Олена Будник // Джерела : науково-методичний вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – 1998. – № 1(13). – С. 41–45.

Будник О. Б. Особливості господарського виховання дітей у сучасній сім’ї  / Олена Будник // Джерела : науково-метод. вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – 1998. – № 3–4 (14–15). – С. 72–78.

Будник О. Б. Теоретико-методологічні засади виховання правової культури школярів / Олена Будник, Роман Скульський // Формування правової культури школярів / укладачі З. Болюк, В. Костів. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 4–12.

Будник О.Б. Проблема виховання господарсько-трудової культури школярів / Олена Будник, Роман Скульський // Українська система виховання: проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Бібліотека НМЦ “Українська етнопедагогіка і народознавство АПН України та Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 27. – С. 76–81.

Будник О. Б. Ідеї господарського виховання дітей у педагогічній спадщині М. Стельмаховича / Олена Будник  // Сподвижник української етнопедаго­гіки (на пошану дійсного члена АПН України М. Стельмаховича). – Івано-Франківськ: Бібліотека НМЦ “Українська етнопедагогіка і народознавство АПН України та Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, 1999. – Вип. 25. – С. 93–99.

Будник О. Б. Поєднання ідей народної та наукової педагогіки у забезпеченні гармонії родинно-шкільного виховання дітей / Олена Будник, Людмила Степанова // Ідеї народної та наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді : збірник статей / за заг. ред. чл.-кор. АПН України, проф. Скульського Р. П. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 161–165.

Будник О. Б. Теоретико-методичні засади виховання економічної культури школярів у процесі навчання / Олена Будник // Джерела : науково-метод. вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. – 1999. – № 4 (20). – С. 89–94.

Будник О. Б. Господарсько-трудове виховання сім’янина в історичній ретроспективі / Олена Будник // Формування сім’янина в процесі засвоєння учнями знань з історії / за заг. ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 87–97.

Будник О. Формування елементів господарської культури школярів у процесі викладання предметів суспільствознавчого циклу / Олена Будник, Роман Скульський // Формування сім’янина в процесі засвоєння учнями знань з історії / за заг. ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 77–86.

Будник О. Особливості української етнопедагогіки / Олена Будник  // Джерела: Науково-метод. вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2001. – № 3–4 (27–28). – С. 12–15.

Будник О. Б. Народний гумор як педагогічний засіб корекції поведінки школяра / Олена Будник, Марія Крілик // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / за ред. чл.-кор. АПН України, проф. Скульського Р. П. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 16–23.

Будник О. Особливості української етнопедагогіки / Олена Будник // Дайджест. Школа-парк.– 2002. – № 2. – С.116–117.

Будник О. Б. Особливості соціалізації молоді в сучасній сім’ї / Олена Будник, Марія Ґеник // Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2003 р., Ужгород / за заг. ред. В. В. Сагарди, М. В. Копачко. – Ужгород: УжНУ, 2003. – С. 25–28.

Будник О. Науково-методичні засади господарського виховання дітей в українській етнопедагогіці / Олена Будник // Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / упор. В.  Руссол, Л. Келембет. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2003. – С. 210–214.

Будник О. Підготовка студентів до використання народознавства в соціально-педагогічній практиці / Олена Будник // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 лютого 2003 р. – Тернопіль, 2003. – Ч. ІІІ. – С. 38–46.

Будник О.Б. Проблема формування особистісних цінностей засобами праці в творчому доробку М. Стельмаховича / Олена Будник // Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича : матеріали Перших Всеукраїнських педагогічних читань, 13-14 травня 2004 р. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 72-77.

Будник О. Етнопедагогічні засади економічного виховання дітей / Олена Будник // Проблеми української народної педагогіки. Теорія і практика : збірник статей. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 143–149.

Будник О. Проблема формування економічної компетенції школяра: етнопедагогічний вектор / Олена Будник // Джерела : науково-методичний вісник Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.– 2006. – № 1-2. – С. 15-22.

Будник О. Б. Релігійна культура в структурі етновиховного ідеалу українців / Олена Будник, Олег Будник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування релігійної культури дітей і молоді”, 10–11 вересня 2007 р., м. Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 50-55.

Будник О. Б. Економічне виховання школярів: етнорегіональний вимір [Електронний ресурс] / Олена Будник // Науковий потенціал України 2009 : матеріали п‘ятої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 25–29 березня 2009 р. – К., 2009. – Ч. 2. – С. 25–30 /www.intkonf.org

Будник О. Спогади про поетичні захоплення Романа Скульського / Олена Будник // На пошану Романа Скульського: науково-інформаційне видання. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 39–46.

Будник О. Теоретико-методологічні проблеми сучасної педагогічної науки (за творами Романа Скульського) / Олена Будник // На пошану Романа Скульського : науково-інформаційне видання. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 57–63.

Будник О.Б. Етновиховання в сучасній загальноосвітній школі: особистісно зорієнтовані технології / Олена Будник // Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи : матеріали VII Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції “Сучасна освіта в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи”, м. Дніпропетровськ, 23-25 березня 2011 р. / Всеукраїнське громадське об’єднання “Нова Освіта”. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 37–41.

Будник О.Б. Етнокультурна спрямованість виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу / Олена Будник // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – С. 54-61.

Будник О. Б. Особливості розвитку економічного мислення учнів підліткового віку / Олена Будник // Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня в підлітковому віці : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 21 січня 2011 р., м. Київ. – К., 2011. – С. 139–144.

Будник О. Б. Моделювання етновиховного середовища в сім’ї та загальноосвітній школі: педагогічні традиції та інновації / Олена Будник // Январские педагогические чтения. – Вып. 9. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2011. – С. 150-154.

Будник О. Проблема формування соціального здоров’я особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Олена Будник // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 11-12 жовтня 2012 року. – У 4-х т. – Т.3. –  Донецьк: Витоки, 2012. – C.13–17.

Будник О.Б. Педагогічне розуміння етнічної соціалізації: філософсько-культурологічний аспект / О.Б. Будник // Естетичне виховання дітей та молоді : теорія, практика, перспективи розвитку : збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.503–509.

Будник О. Професійні якості в структурі особистісних характеристик майбутнього фахівця / Олена Будник // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 119-122 (0,3 а.а.).

Будник О.Б. Соціально-виховне середовище ПТНЗ як чинник розвитку професійних якостей майбутніх робітників / О. Б. Будник // Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти : Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий ріг, 11-12 квітня 2013р.)/ за заг. ред. Л.Л. Сушенцевої; Інститут ПТО НАПН України. - Кривий Ріг: вид. Р.А. Козлов , 2013. - С. 24-26.

Будник О. Cоціально-педагогічні аспекти розвитку професійних якостей майбутніх фахівців / Олена Будник // Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи : [23 квітня 2013] : матеріали науково-практичної конференції. – Львів, 2013. – С.116-118.

Будник О. Митрополит Андрей Шептицький про християнське виховання дітей і молоді / Олена Будник // Андрей Шептицький : наукові праці / упор. та наук. ред.  Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 68–78.

Будник О. Методологічний контекст професійної підготовки майбутнього фахівця до соціально-педагогічної діяльності / О. Будник // Четвертий український педагогічний конгрес : збірник наукових праць конгресу. – Львів : Сполом, 2014. – С. 101–105 (0,3 а.а.).

Будник О. Педагогічні засади використання етнокультурних цінностей у соціально-виховному середовищі навчального закладу / О. Будник // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 1. : зб. наук. праць / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – С. 458–461 (0,3 а.а.).

Будник О. Моніторинг соціально-комунікативної готовності майбутніх учителів до професійної діяльності // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2015. – С.103–104 (0,3 а.а.).

Будник О. Моніторинг духовно-моральної готовності майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності [Текст] / Будник О.Б. // Международные конференции : Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації – НТУ "ХПІ", 2015. – С.62–66. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації/p1/МОНІТОРИНГ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ.pdf (0,25 а.а.)

Будник О. Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців у соціально-виховному середовищі навчального закладу / О. Будник // Проблеми професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : матеріали звітної науково-практичної конференції ЛНПЦ НАПН України, 4 березня 2015 р., м. Львів та науково-практичної конференції (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів», 19 травня 2015 р., м. Львів. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 15–19 (0,2 а.а).

Будник О. Теоретико-методологічні ідеї педагогічної спадщини Г. П. Васяновича / О. Будник // Григорій Васянович – син співучого Полісся : до 70-річчя від дня народження / упор. С. М. Вдович. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – C.199–204 (0,5 а.а.).

ІНШІ ВИДИ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Будник О. Скульський Роман Павлович : до 70-річчя від дня народження / Олена Будник // Освітянське слово : газета управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. – 2005. – № 39–40 (244–245).– С. 7.

 

1.       Будник О. Психолого-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів: проблеми підготовки майбутнього вчителя / О. Будник // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 133-139.

2.       Будник О., Минай Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній початковій школі: реалії та перспективи / О. Будник, Ю. Минай // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 84-88 (0,5 а.а., авт. – 0,3).