ua en

Гой Тарас Петрович

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

татті у наукових журналах

 1. Гой Т.П. Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння із частинними похідними четвертого порядку // Вісник Львівського ун-ту. Сер. мех.-мат. наук. – 1996. – Вип. 43. – С. 81–87.
 2. Гой Т.П., Пташник Б.Й. Задача з нелокальними умовами для слабко нелінійного гіпер­болічного рівняння зі сталими коефіцієнтами // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения.– К.: Ин-т математики НАН Украины. – 1996. – С. 74–76.
 3. Гой Т.П. Задача з нелокальними умовами для рівняння з частинними похідними, збуреного нелінійним інтегро-диференціальним доданком // Математичні студії. Праці Львівського математичного товариства. – 1997. – Т. 8, № 1. – С. 71–78. завантажити
 4. Гой Т.П., Пташник Б.Й. Задача з нелокальними умовами для слабконелінійних гіперболічних рівнянь // Укр. мат. журн. – 1997. – Т. 49, № 2. – С. 186–195. (Scopusзавантажити
 5. Гой Т.П., Пташник Б.Й. Нелокальні крайові задачі для систем лінійних рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. – 1997. – Т.49, № 11. – С. 1478–1487.  (Scopusзавантажити
 6. Goy T.P., Ptashnyk B. Yo. Nonlocal boundary value problems for quasilinear hyperbolic equations // Nonlinear boundary value problems. – Donetsk: Institute of Applied Mathematics and Mechanics. – 1998. – Issue 8. – P. 114–120.
 7. Гой Т.П. Задача з нелокальними умовами для одного класу систем рівнянь з частинними похідними зі змінними коефіцієнтами // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Прикладна математика». – 2000. – № 411. – С. 73–79.
 8. Власій О.Д., Гой Т.П., Пташник Б.Й. Задача з нелокальними умовами для слабко нелінійних рівнянь зі змінними коефіцієнтами в головній частині оператора // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – Т.47, № 4. – С. 101–109. завантажити
 9. Гой Т.П., Заторський Р.А. Нові функції, породжені зростаючими факторіалами, та їх властивості // Буковинський мат. журн. – 2013. – Т.1, № 1–2. – С. 28–33. завантажити
 10. Goy T.P., Zatorsky R.А. New integral functions generated by rising factorial powers // Карпатські мат. публікації. – 2013. – 5 (2). – P. 217–224. завантажити
 11. Заторський Р.А., Гой Т.П. Узагальнений факторіальний степінь та деякі його застосування // Прикарпатський вісник НТШ. Серія «Число». – 2013. – № 1 (21). – С. 9–19. завантажити
 12. Власій О.Д., Гой Т.П., Савка І.Я. Крайова задача з нелокальними умовами другого роду гіперболічного факторизованого оператора // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Математика і інформатика». – 2014. – Вип. 25, №1. – С. 33–46. завантажити
 13. Гой Т.П. Iнтеграли вiд функцiй, породжених зростаючими факторiальними степенями // Таврiйський вiсник iнформатики та математики, 2014. – Т. 24, №1. – С.14–22. завантажити
 14. Goy T.P., Zatorsky R.A. On a nonelementary function of the Dawson's integral type // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Фізико-математичні науки». – 2014. – Вип. 1. – С. 15–19. завантажити
 15. Гой Т.П. О центральных факториальных степенях и некоторых их применениях // Межвуз. сб. науч. трудов «Математика и математическое образование. Теория и практика». – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. – Вып. 9. – С. 30–35. завантажити
 16. Гой Т.П. Неелементарні функції, породжені центральним факторіальними степенями // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка». – 2014. – № 1133 . – С. 131– 139. завантажити
 17. Гой Т.П. Нові функції, означені при допомозі факторіальних степенів // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2014. – Вип. 11. – С. 18–29. завантажити
 18. Гой Т.П., Заторський Р.А. Використання трикутних матриць для побудови звичайних диференціальних рівнянь за відомою фундаментальною системою розв’язків // Наукові записки НаУКМА. Серія «Фізико-математичні науки». – 2015. – Том 165. – С. 3–6. завантажити
 19. Goy T.P. Two non-elementary integral functions defined using central factorial powers // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Математика». – 2015. – Вип. 20. – С. 89–97. завантажити
 20. Zatorsky R., Goy T. Parapermanents of triangular matrices and some general theorems on number sequences // Journal of Integer Sequences. - 2016. - Vol. 19. - Article 16.2.2 (Scopus) завантажити
 21. Гой Т.П. Специальные функции, построенные с помощью возрастающих и центральных факториальных степеней // Вестник Томского гос. ун-та. Математика и механика, 2016. –  № 2 (40). – С.1932. завантажити
 22. Гой Т.П., Заторський Р.А. Про один клас взаємно обернених многочленів розбиттів // Прикарпатський вісник НТШ. Серія «Число». – №1 (33). – 2016. – С. 146–151.
 23. Гой Т.П. Определители матриц Теплица-Хессенберга и числа Люка // Межвуз. сб. научтрудов «Математика и естественные науки. Теория и практика». – Ярославль: Издат. дом ЯГТУ, 2016. – Вып. 11. – С. 32–36. завантажити
 24. Goy T., Zatorsky R. Infinite linear recurrence relations and superposition of linear recurrence equations. – Journal of Integer Sequences. – 2017. – 20 (5). – Article 17.5.3. (Scopus) завантажити 
 25. Савка І., Василишин П., Гой Т. Задача спряження з нелокальною багатоточковою умовою за часовою змiнною для параболо-гiперболiчного рiвняння в цилiндричнiй областi // Некласичні задачі теорії диференціальних рівнянь : збiрник наукових праць, присвячений 80-рiччю Б. Й. Пташника. – Львів :  ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2017. – С. 229–240.

 
Навчально-методичні посібники

(рекомендовані МОН України) 

 1. Гой Т.П., Василишин Б.В., Копач М.І., Шарин С.В. Вища математика для економістів Част. 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра). – Івано-Франківськ: Плай. – 2002. – 110 с.
 2. Гой Т.П., Василишин Б.В., Копач М.І., Шарин С.В. Вища математика для економістів (Част. 1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра). – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – 2007. – 172 с.
 3. Гой Т.П., Копач М.І., Федак І.В. Наближені методи розв'язування диференціальних рівнянь. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 152 с. завантажити
 4. Гой Т.П., Махней О.В. Диференціальні та інтегральні рівняння. – Івано-Франківськ: Сімик, 2012. – 356 с. завантажити
 5. Гой Т.П., Махней О.В. Диференціальні та інтегральні рівняння: навчальний посібник. – Вид. 2-ге, випр. та доп. –Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 2014. – 360 с. завантажити
 6. Гой Т.П., Махней О.В. Диференціальні рівняння. – Івано-Франківськ: Сімик, 2012. – 352 с. завантажити
 7. Гой Т.П., Махней О.В. Диференціальні рівняння. – Вид. 2-ге, випр. та доп. –Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 2014. – 360 с. завантажити
 8. Гой Т.П., Малицька Г.П., Соломко А.В. Операційне числення. – Івано-Франківськ : Сімик, 2014. – 208 с.

Навчально-методичні посібники

(рекомендовані Вченою радою факультету математики та інформатики) 

 1. Комплексні кваліфікаційні завдання для випускників за спеціальністю "Математика" (тести). – [Василишин Б.В., Гой Т.П., Дрінь Б.М. та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай. – 2001. – 60 с.
 2. Збірник тестових завдань з математики [Василишин Б.В., Василишин П.Б., Гой Т.П. та інші]. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 189 с.
 3. Гой Т.П., Казмерчук А.І., Федак І.В. Звичайні диференціальні рівняння. Част. 1. Диференціальні рівняння першого порядку, які інтегруються у квадратурах. – Івано-Франківськ: ЛІК, 2005. – 120 с.
 4. Збірник тестових завдань з математики. – [Никифорчин О.Р., Собкович Р.І. , Казмерчук А.І., Гой Т.П. та ін]. – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т, Сімик, 2011. – 268 с.
 5. Федак І.В., Гой Т.П. Лінійні інтегральні рівняння: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Голіней, 2011. – 152 с. завантажити
 6. Махней О.В., Гой Т.П. Математичне забезпечення автоматизації прикладних досліджень. – Iвано-Франкiвськ: Сiмик, 2013. – 304 с.
 7. Збірник тестових завдань для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста спеціальності «Прикладна математика». – [Заторський Р.А., Махней О.В., Гой Т.П та ін.]. – Івано-Франківськ: Голіней, 2014. – 204 с.
 8. Василишин Т.В., Гой Т.П., Федак І.В. Інтегральні рівняння. – Івано-Франківськ: Голіней, 2016. – 224 с.
 9. Гой Т.П., Махней О.В. Практикум з диференцiальних рiвнянь. Частина 1. Диференцiальнi рiвняння першого порядку. Івано-Франківськ : Голіней, 2017. – 116 с.