ua en

Завгородня Тетяна Констянтинівна

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

Розвиток теорії і практики навчання в Галичині (1919-1939 роки) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Завгородня Тетяна Костянтинівна ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - 439 арк.  переглянути

Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919-1939 роки) / Т.К.Завгородня: Прикарпатський ун-т ім.В.Стефаника. - Івано-Франківськ: Плай, 1999. - 135 с. - ISBN 966-7365-34-4 переглянути

Дидактична думка в Галичині (1919-1939 роки) [Текст] / Т. К. Завгородня ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 1998. - 167 с. - ISBN 966-7365-22-0 переглянути

Підвищення професійної кваліфікації вчителів Галичини (1919- 1939 роки) [Текст] : дидактичний аспект / Т. Завгородня ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 89 с. - ISBN 966-7365-54-9  переглянути

Івано- Франківська (Станіславська) українська державна гімназія [Текст] : історико- педагогічний нарис / Б. Ступарик [та ін.] ; заг. ред. Б. Ступарик. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2000. - 350 с.: іл. - ISBN 966-7365-79-4  переглянути

Науковий доробок українських галицьких педагогів у галузі дидактики [Текст] : хрестоматія. Навч. посіб. для студ. пед. спец. / упоряд. Т. К. Завгородня ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 231 с. - ISBN 966-640-064-2  переглянути

Опіка над дітьми в добу трансформації суспільного устрою [Текст] / Т. К. Завгородня [и др.] ; заг. ред. Б. М. Ступарик. - Івано-Франківськ ; Ужгород : Мистецька лінія, 2002. - 152 с. - ISBN966-7511-54-5 переглянути

Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. К. Завгородня [та ін.] ; ред. Т. К. Завгородня ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 477 с. - ISBN 978-966-640-245-8  переглянути

Проблеми педагогіки: історія, сучасність, перспективи [Текст] : [зб. наук. праць] / Т. К.Завгородня ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2008. - 428 с. - Бібліогр.: в кінці статей. - ISBN 978-966-1521-22-2  переглянути

Педагогічна практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" [Текст] : метод. рекомендації / упоряд. Т. К. Завгородня [та ін.] ; Педагогічний ін-т Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника. Кафедра педагогіки ім. Богдана Ступарика. - Івано-Франківськ : [Б.в.], 2007. - 78 с. - Бібліогр.: с. 41-48 переглянути

Список праць переглянути

Зміст освіти в Україні (ХХ - ХХІ століття) культурологічний аспект. Педагогічний альманах: зб.наук. праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. вип. 30. С 274-280.

Шляхи становлення майбутнього професіонала офіцера-прикордонника: історіографічний аспект. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб.наук.праць. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2015. № 4(29). С. 55-61.

Теоретико-методичні основи виховання культури потреб дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. Педагогічний альманах. Вип. 26. Херсон, 2015. С. 30-36.

Науковий доробок українських галицьких педагогів першої половини ХХ ст. з проблем розвитку культури мовлення особистості: хрестоматія / упорядники Т.К.Завгородня, І.В.Стражнікова. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 100 с.

Ідеї нової української школи в контексті педагогіки Василя Сухомлинського. Наукові записки. Вип. 171. Серія: Педагогічні науки. Кромивницький, 2018. С. 43-49 (Index Copernicus).

Проблеми гендерної політики в Україні та Західній Європі: порівняльно-історіографічний аналіз. Virtus, 2018. № 26. С. 135-138.

Iryna Melnychuk, Lilia Rebukha, Tetiana Zavgorodnia, and Ihor Bloshchynskyi.
Strategic Significance of English in Self-Education of the Students of Socio-humanitarian Specialities for Fundamentalization of University Education.
Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM). ISSN: 2251-6204. Received October, 2018. Web of Science.

Проблеми педагогіки вищої школи: історія, сучасність, перспективи. Збірник наукових праць. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 284 с.